Zásady ochrany osobných údajov

Osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“). Bezpečnosť osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

Naše údaje

Kto spracúva vaše osobné údaje?

Obchodné meno: Venaco s. r. o.
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl. č. 27111/N
Sídlo: J. C. Hronského 3427/6, Nitra 949 07
IČO: 45 648 107
Zast.: Roman Vendžúr, konateľ
tel.č.: +421 948 482 266
e-mail: roman.vendzur@koverta.sk
(ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kategórie osobných údajov, účel, právny základ a obdobie

Aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, na akom právnom základe a na aké obdobie?

Spracúvame len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na dosiahnutie stanoveného účelu.
Osobné údaje spracúvame na tieto účely:

 • E-shop
  Osobné údaje zákazníkov spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, tel. č., email, fakturačné údaje, dodacie údaje, poznámky k objednávke, číslo bankového účtu, údaje o objednávke a iné údaje získané v súvislosti s uzatvorením a plnením zmluvy za účelom prijatia a vybavenia objednávky. Právnym základom na ich spracúvanie je plnenie zmluvy, resp. predzmluvné vzťahy súvisiace s uzatvorením zmluvy. Vaše osobné údaje uchovávame počas trvania zmluvného vzťahu a 5 rokov po jeho ukončení pre prípad, žeby niektorá zo zmluvných strán uplatnila svoje nároky. Komunikáciu v rámci predzmluvných vzťahov uchovávame 6 mesiacov.
 • Užívateľský účet
  Osobné údaje registrovaných zákazníkov spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, tel. č., email, užívateľské meno, heslo v šifrovanej podobe, fakturačné údaje, dodacie údaje, zoznam objednávok, obsah košíka a iné osobné údaje získané počas používania užívateľského účtu za účelom vytvorenia a správy užívateľského účtu. Právnym základom je súhlas dotknutej osoby, ktorý prejaví zakliknutím checkboxu pri vytváraní užívateľského účtu. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním oznámenia na email alebo vymazaním užívateľského účtu. Vaše osobné údaje spracúvame po dobu registrácie.
 • Kontaktný formulár
  Osobné údaje záujemcov v rozsahu meno, priezvisko, tel.č., email a predmet správy spracúvame so zámerom prijať a vybaviť váš dopyt. Právnym základom na ich spracúvanie je plnenie zmluvy, resp. predzmluvné vzťahy súvisiace s uzatvorením zmluvy. Osobné údaje uchovávame 6 mesiacov.
 • Účtovná agenda
  Osobné údaje dodávateľov, zákazníkov a ich kontaktných osôb spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, adresa, názov firmy, fakturačné údaje firmy, dodacie údaje, číslo bankového účtu, údaje o platbách, podpis, email a tel. č. na účely vedenia účtovníctva a plnenia si povinností vyplývajúcich zo zákona o účtovníctve a iných relevantných právnych predpisov. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zákonných povinností. Účtovné doklady uchovávame 10 rokov.
 • Dodávateľské zmluvy
  Osobné údaje dodávateľov a ich kontaktných osôb spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, adresa na fakturačné účely, príslušnosť k organizácii, podpis, tel. č. a email na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy a vedenia evidencie dodávateľských zmlúv. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvy. Vaše osobné údaje uchovávame počas trvania zmluvného vzťahu a 5 rokov po jeho ukončení pre prípad, žeby niektorá zo zmluvných strán uplatnila svoje nároky. Komunikáciu v rámci predzmluvných vzťahov uchovávame 6 mesiacov.
 • Správa sociálnych sietí
  Osobné údaje fanúšikov našich oficiálnych stránok na sociálnych sieťach spracúvame na účely správy sociálnych sietí. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je oprávnený záujem, ktorým je prezentácia prevádzkovateľa a jeho služieb prostredníctvom sociálnych sietí. Osobné údaje spracovávame po celý čas, kým ste fanúšikom našej stránky.

Osoby mladšie ako 16 rokov

Máte menej ako 16 rokov?

Ponuka tovarov a služieb na tejto webovej stránke nie je určená pre osoby mladšie ako 16 rokov. Pokiaľ spracúvame osobné údaje v súvislosti so službami informačnej bezpečnosti na základe vášho súhlasu, tento súhlas nám môžete poskytnúť, len ak ste dovŕšili 16 rokov. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov nespracúvame.

Príjemcovia

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje poskytujeme tretej osobe, len ak nám to vyplýva z osobitného zákona alebo je to nevyhnutné na plnenie zmluvy.
Ide najmä o orgány verejnej správy a iné oprávnené subjekty.
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretej osobe za účelom dopravy alebo zabezpečenia montáže.
Vaše osobné údaje ďalej poskytujeme sprostredkovateľom, ktorí nám dodávajú odborné a špecializované služby.
S každým sprostredkovateľom sme uzatvorili zmluvu o spracúvaní osobných údajov a zaviazali ich mlčanlivosťou.
Spracúvaním osobných údajov sme poverili:

 • účtovnícku firmu
 • online fakturačný systém (SuperFaktúra)
 • online systém pre správu internetového obchodu (Shopify)

Tretie krajiny

Kam prenášame vaše osobné údaje?

Osobné údaje prenášame do tretích krajín - USA alebo Kanada, v súvislosti s prevádzkou internetového obchodu. Uvedené krajiny poskytujú primerané záruky za bezpečnosť vašich osobných údajov.

Sťažnosť

Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email pdo@koverta.sk.
Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12, 820 07 Bratislava
Email: statny.dozor@pdp.gov.sk

Spôsob spracúvania osobných údajov

Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme.
Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania.
Vedieme záznamy o všetkých spracovateľských činnostiach a máme zavedené potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov. Tieto opatrenia zahŕňajú najmä antivírusové programy, politiku silných hesiel a šifrovanie. Zverené osobné údaje pravidelne zálohujeme, aby sme ich mohli v prípade náhodného poškodenia alebo straty ihneď obnoviť. Osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, boli poučené a zaviazané mlčanlivosťou. K výberu sprostredkovateľov pristupujeme veľmi zodpovedne, pričom dbáme na to, aby vybraný sprostredkovateľ nám poskytol primerané záruky za bezpečnosť vašich osobných údajov.

Práva dotknutých osôb

Aké máte ako dotknutá osoba práva?

GDPR Vám priznáva určité práva, ktorými môžete ovplyvniť, ako spracúvame vaše osobné údaje. Nie všetky práva však môžete uplatniť za každých okolností. Treba pritom vychádzať z právneho základu spracúvania osobných údajov.

 • Právo na prístup k údajom
  Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ ich spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.
 • Právo na opravu
  Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Ak sú nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie. Opravu vykonáme bez zbytočného odkladu s ohľadom na technické možnosti.
 • Právo na vymazanie
  Právo na vymazanie Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O ich vymazanie nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:
  • ich už nepotrebujeme na účel, na ktorý ste nám ich poskytli
  • odvoláte svoj súhlas
  • namietate voči spracúvaniu svojich osobných údajov
  • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne
  • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť
  • ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet
 • Právo na obmedzenie spracúvania
  Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Ak vašej žiadosti vyhovieme, budeme vaše údaje iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať už nebudeme. K obmedzeniu spracovávania vašich údajov dôjde, ak:
  • nám oznámite, že sú nesprávne, a to až pokým neoveríme ich správnosť
  • ich spracúvame nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a namiesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili
  • ich už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv
  • namietate voči spracúvaniu svojich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi
 • Právo na prenosnosť údajov
  Vzhľadom na to, že vaše osobné údaje nespracúvame v potrebnej elektronickej forme, nie je možné uplatniť právo na prenosnosť údajov.
 • Právo namietať
  V prípadoch, keď vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe oprávneného záujmu, máte právo namietať proti ich spracovávaniu. Pokiaľ nepreukážeme, že existuje vážny oprávnený dôvod na ich spracúvanie, ktorý prevažuje nad vašimi záujmami alebo právami, spracúvanie osobných údajov sa na základe vašej námietky bez zbytočného odkladu ukončí.
  Vašu žiadosť, ktorou uplatňujete niektoré z uvedených práv, nám môžete poslať emailom alebo poštou na adresu uvedenú vyššie. Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, akým podáte žiadosť.

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.