Venaco s.r.o.

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 27111/N
Sídlo: J.C. Hronského 3427/6, 949 07 Nitra
IČO: 45648107
IČ DPH: SK2023076407
Zast.: Roman Vendžúr, konateľ
tel.č.: +421 948 482 266
email: roman.vendzur@koverta.sk

Showroom
Areál Conrex s.r.o., Dlhá 846/89, 949 01 Nitra

Napíšte nám