Všeobecné obchodné podmienky

Článok I

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia zmluvy o dielo na diaľku medzi objednávateľom a zhotoviteľom, predmetom ktorej je zhotovenie prístrešku, garáže alebo iného projektu podľa požiadaviek zhotoviteľa prostredníctvom web stránky www.koverta.sk (ďalej len "web stránka").
 2. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo špecifikovanej v čl. 1 ods. 1 týchto obchodných podmienok. V prípade, že zmluvné strany uzatvoria písomnú zmluvu o dielo, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia tejto zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
 3. Predmetom týchto obchodných podmienok je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy o dielo a poskytnutie informácií v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných relevantných právnych predpisov.
 4. Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so:
  • zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov,
  • zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov,
  • zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov,
  • zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov,
  • zákonom č. 22/2003 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov
  • zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších právnych predpisov a s inými relevantnými právnymi predpismi.
 5. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil a ich obsahu porozumel.

Článok II

Vymedzenie pojmov

 1. Zhotoviteľom je prevádzkovateľ web stránky www.koverta.sk:
  Obchodné meno: Venaco s. r. o.
  Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl. č. 27111/N
  Sídlo: J. C. Hronského 3427/6, Nitra 949 07
  IČO: 45 648 107
  Zast.: Roman Vendžúr, konateľ
  tel.č.: +421 948 482 266
  e-mail: roman.vendzur@koverta.sk
 2. Zhotoviteľ zhotovuje na zákazku prístrešky, garáže a iné projekty podľa ponuky zverejnenej na web stránke vrátane montáže.
 3. Objednávateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje produkty alebo využíva služby, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.
 4. Produktom je prístrešok, garáž alebo iný produkt ponúkaný zhotoviteľom prostredníctvom web stránky obvykle zhotovovaný zhotoviteľom vrátane montáže (ďalej len "produkt" alebo "dielo").
 5. Kupujúcim spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 6. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci so spotrebiteľom.
 7. Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
 8. Právne vzťahy medzi zhotoviteľom a objednávateľom spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.
 9. Objednávateľom podnikateľom je v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák.“):
  1. osoba zapísaná v obchodnom registri,
  2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  3. osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  4. fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 10. Užívateľským účtom je účet objednávateľa obsahujúci jeho osobné údaje a údaje získané v súvislosti s jeho činnosťou na web stránke.
 11. Prihlasovacími údajmi sú údaje, ktoré užívateľ musí zadať pri vstupe do svojho užívateľského účtu (užívateľské meno, heslo).
 12. Obsahom sa rozumejú všetky zvukové záznamy, obrazové záznamy, zvukovo-obrazové záznamy, text, grafy, softvér, a iné dáta, ktoré je možné uložiť a vytvorené, použité v súvislosti s využívaním služby.
 13. Orgánom dozoru je:
  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
  Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
  Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
  Odbor výkonu dozoru
  tel. č. 037/772 02 16
  fax č. 037/772 00 24

Článok III

Charakteristika web stránky

 1. Web stránka www.koverta.sk je elektronická platforma, ktorá umožňuje návštevníkom navrhnúť si a objednať produkty vyrábané zhotoviteľom na zákazku podľa požiadaviek objednávateľa v rámci preddefinovaných špecifikácií.

Článok IV

Uzatvorenie zmluvy o dielo

 1. Zoznam produktov na web stránkach je katalógom produktov bežne vyrábaných zhotoviteľom. Záujemca si môže produkt objednať prostredníctvom web stránky alebo e-mailom.
 2. Objednávateľ si môže dohodnúť so zhotoviteľ aj odlišné parametre alebo prevedenie diela. Pokiaľ má záujemca osobitné požiadavky na dielo, môže zaslať svoje požiadavky e-mailom. Následne zhotoviteľ spracuje cenovú ponuku, základný popis diela a výkres, ktoré pošle záujemcovi na schválenie. Potvrdenie cenovej ponuky sa považuje za záväznú objednávku.

  Objednávka cez web stránku

  Pri objednávke cez web stránku postupuje záujemca tak, že si nakonfiguruje požadovaný produkt podľa ponúkaných parametrov a zvolený produkt vloží do košíka. Po vyplnení fakturačných údajov, platobných podmienok a miesta montáže odošle záväznú objednávku kliknutím na "Objednať s povinnosťou platby".

  Objednávka e-mailom

  Pri objednávke prostredníctvom e-mailu je potrebné odoslať na email obchod@koverta.sk objednávku s nasledovnými údajmi:
  • meno a priezvisko objednávateľa
  • adresa na fakturačné účely
  • kontaktné údaje (tel.č., e-mail)
  • kód produktu alebo presný názov
  • výber parametrov produktu
  • počet kusov z každej položky produktu
  • spôsob úhrady
  • miesto montáže
 3. V prípade právnickej osoby aj fakturačné údaje (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH)
  Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých vyššie uvedených údajov.
  Objednávka uskutočnená prostredníctvom akéhokoľvek prostriedku diaľkovej komunikácie je záväzná.
 4. Prijatie objednávky potvrdí zhotoviteľ mailom, ktorého prílohou sú obchodné podmienky, technický výkres a zálohová faktúra.
 5. Zmluva o dielo sa považuje za uzatvorenú okamihom doručenia potvrdenia o uzatvorení zmluvy, zaslaného elektronickou poštou. Zhotoviteľ nie je povinný uzatvoriť s objednávateľom zmluvu, pokiaľ požiadavky objednávateľa nezodpovedajú ponúkaným parametrom alebo ich z iného dôvodu nie je možné splniť.

Článok V

Užívateľský účet

 1. Záujemca si môže vytvoriť na web stránke užívateľský účet vyplnením registračného formulára. Záujemca je povinný pri registrácii uviesť pravdivé a úplné informácie.
 2. Užívateľský účet obsahuje osobné údaje registrovaného užívateľa a údaje o objednávkach.
 3. Vytvorenie užívateľského účtu je nepovinné. Záujemca môže vytvoriť a odoslať objednávku aj bez registrácie.

Článok VI

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Predmetom zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán.
 2. Zhotoviteľ je povinný najmä:
  1. vyrobiť objednaný produkt riadne a včas podľa požiadaviek objednávateľa, ktoré si zvolil z preddefinovaných parametrov alebo individuálne dohodol so zhotoviteľom,
  2. poskytnúť spotrebiteľovi informácie podľa príslušných ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a iných relevantných právnych predpisov,
  3. zabezpečiť dodanie a montáž diela podľa podmienok dohodnutých v zmluve,
  4. vystaviť daňový doklad a odovzdať objednávateľovi všetky doklady súvisiace s používaním diela.
 3. Zhotoviteľ má právo na zaplatenie ceny za dielo riadne a včas.
 4. Objednávateľ je povinný najmä:
  1. zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo v lehote splatnosti podľa podmienok dohodnutých v zmluve,
  2. splniť technické požiadavky zhotoviteľa pre montáž diela v súlade s technickými podmienkami pre montáž, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo,
  3. poskytnúť potrebnú súčinnosť,
  4. umožniť montáž diela v dohodnutý termín.
 5. Objednávateľ má právo, aby zhotoviteľ vyrobil produkt podľa zvolených parametrov a zabezpečil montáž riadne a včas.

Článok VII

Cena za dielo

 1. Ceny produktov sú zobrazené na týchto webových stránkach. Uvádzané sú s daňou z pridanej hodnoty (DPH), keďže zhotoviteľ je jej platcom.
 2. Súčasťou konečnej ceny pri odosielaní objednávky je aj cena za montáž v mieste určenia v rámci Slovenskej republiky.
 3. Ak nie je uvedené inak, cena za dopravu nie je súčasťou konečnej ceny uvedenej pri objednávke. Cena za dopravu sa vypočítava osobitne na základe reálnych nákladov na dopravu z Nitry, pričom bude súčasťou riadnej vyúčtovacej faktúry.
 4. Zhotoviteľ je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny, po celý čas jej zverejnenia na webových stránkach.
 5. Dokladom o predaji je faktúra (daňový doklad), ktorá je zaslaná objednávateľovi na email alebo osobne odovzdaná v deň montáže produktu.
 6. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu za dielo nasledovne:
  1. zálohu vo výške 70% z dohodnutej ceny za dielo na základe zálohovej faktúry s lehotou 7 dní odo dňa potvrdenia prijatia objednávky,
  2. zvyšných 30% z dohodnutej ceny za dielo na základe vyúčtovacej faktúry s lehotou splatnosti do 7 dní pred montážou produktu.
 7. Pokiaľ objednávateľ nezaplatí riadne a včas zálohu vo výške 70% z dohodnutej ceny za dielo, má sa to za, že zmluva o dielo nevznikla. Zmluva o dielo vzniká až zaplatením zálohy podľa ods. 5 tohto článku, pričom za zaplatenú sa považuje pripísaním na účet zhotoviteľa.
 8. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ktorejkoľvek časti ceny za dielo, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania v zákonnej výške za každý aj začatý deň omeškania.
 9. Aj keď sa dielo nevykonalo, patrí zhotoviteľovi dojednaná cena, ak bol ochotný dielo vykonať a ak mu v tom zabránili okolnosti na strane objednávateľa. Je však povinný dať si započítať to, čo ušetril nevykonaním diela, čo zarobil inak alebo čo úmyselne zameškal zarobiť.

Článok VIII

Platobné podmienky

 1. Objednávateľ zaplatí cenu za niektorým z nasledovných spôsobov:
  1. vopred bankovým prevodom na účet zhotoviteľa podľa platobných podmienok zaslaných mailom spolu s potvrdením prijatia objednávky,
  2. online platobnou kartou cez platobnú bránu.

Článok IX

Zhotovenie a dodanie diela

 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyrobiť dielo do 60 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o dielo, t. j. odo dňa pripísania zálohy na bankový účet zhotoviteľa. O zhotovení diela informuje zhotoviteľ objednávateľa oznámením zaslaným mailom.
 2. Zhotoviteľ vyrobí dielo podľa požiadaviek objednávateľa, ktoré vyplývajú z objednávky. Ak objednávateľ žiada, aby bolo vykonané podľa jeho pokynov, ktoré sú nevhodné, zhotoviteľ je povinný na to objednávateľa bez zbytočného odkladu upozorniť. Ak objednávateľ napriek upozorneniu zhotoviteľa trvá na objednávke, zhotoviteľ môže od zmluvy odstúpiť.
 3. Po doručení oznámenia o zhotovení diela sa zmluvné strany dohodnú na termíne montáže. Termín montáže musí byť dohodnutý tak, aby dielo bol možné namontovať do 30 dní odo dňa zaslania oznámenia o zhotovení diela. Ak sa zmluvné strany z dôvodu na strane objednávateľa nedohodnú na termíne montáže podľa predchádzajúcej vety, je objednávateľ povinný v tejto lehote zaplatiť zvyšných 30 % ceny za dielo. Po zaplatená celej ceny za dielo si zmluvné strany dohodnú neskorší termín montáže.
 4. Objednávateľ je povinný pri dodaní a montáži diela poskytnúť súčinnosť. To zahŕňa najmä, nie však výlučne, jeho povinnosť sprístupniť miesto montáže v určený termín, pripraviť miesto montáže v súlade s technickými požiadavkami zhotoviteľa, poskytnúť potrebné informácie pre zhotovenie a montáž produktu a iným spôsobom spolupracovať podľa potreby.
 5. Ak je na vykonanie diela potrebná súčinnosť objednávateľa, je zhotoviteľ oprávnený určiť na to primeranú lehotu a po jej márnom uplynutí môže od zmluvy odstúpiť, ak na taký následok upozorní.
 6. Zmluvné strany spíšu pri montáži preberací protokol.
 7. Pokiaľ objednávateľ nesprístupní miesto montáže v dohodnutý termín alebo miesto nespĺňa technické požiadavky stanovené zhotoviteľom, príp. z iných dôvodov na strane objednávateľ nedôjde k montáži v dohodnutý termín, pristúpi zhotoviteľ k montáži v iný termín, ktorý určí, po splnení súčasnom nasledovných podmienok:
  1. objednávateľ zaplatí celú cenu za dielo podľa čl. VII ods. 6 psím. a) a b) týchto obchodných podmienok,
  2. objednávateľ vopred zaplatí cenu za opakovanú montáž vo výške stanovenej zhotoviteľom,
  3. objednávateľ preukáže, že odstránil nedostatky, pre ktoré nebolo možné zrealizovať montáž v dohodnutý termín.
 8. Pokiaľ z dôvodov na strane objednávateľa nedôjde k montáži diela v dohodnutý termín, príp. aj v náhradný termín, je objednávateľ povinný vyzdvihnúť si diely na mieste určenom zhotoviteľom v lehote do 30 dní odo dňa doručenia výzvy na vyzdvihnutie si diela.
 9. Ak zhotoviteľa zdržali vo vykonávaní diela okolnosti na strane objednávateľa, patrí mu za to primeraná náhrada.
 10. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa až úplným zaplatením ceny za dielo, vrátane nákladov na dopravu.

Článok X

Technické predpoklady pre montáž

 1. Objednávateľ sa zaväzuje, že ku dňu montáže produktu splní všetky právne predpoklady pre montáž produktu a zabezpečí všetky potrebné povolenia (napr. stavebné povolenie, ohlásenie stavby a pod. )
 2. Objednávateľ sa zaväzuje, že ku dňu montáže produktu splní technické predpoklady pre montáž produktu, ktoré mu zhotoviteľ zašle e-mailom po uzatvorení zmluvy.
 3. Pokiaľ objednávateľ nesplní niektorú z uvedených predpokladov pre montáž produktu, zhotoviteľ nie je povinný pristúpiť k montáži v dohodnutý termín. Zhotoviteľ pristúpi k montáži až po odstránení všetkých nedostatkov podľa podmienok uvedených v týchto obchodných podmienkach. Ak objednávateľ ani po upozornení neodstráni nedostatky alebo inak nesplní technické a právne podmienky pre montáž diela, môže zhotoviteľ od zmluvy odstúpiť.

Článok XI

Platnosť zmluvy a odstúpenie od zmluvy

 1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy o dielo a týchto obchodných podmienok, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
 2. Odstúpenie od zmluvy objednávateľa, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
 3. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia produktu.
 4. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie produktu, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 5. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o dielo uzatvorenej so zhotoviteľom, keďže predmetom zmluvy je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.
 6. Odstúpenie od zmluvy objednávateľom, ktorý nie je spotrebiteľom, sa riadi podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
 7. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, pokiaľ objednávateľ poruší niektorú z povinností stanovených v tejto zmluve, najmä ak
  1. nezaplatí cenu za dielo riadne a včas,
  2. neposkytne potrebnú súčinnosť pre zhotovenie a/alebo montáž diela,
  3. nesplní technické a právne predpoklady pre montáž diela.

Článok XII

Riešenie sporov

 1. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi objednávateľom a zhotoviteľom v súvislosti s používaním web stránky a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.
 3. V prípade vzniku sporu medzi zhotoviteľom a objednávateľom spotrebiteľom, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na zhotoviteľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že zhotoviteľ porušil jeho práva. Žiadosť o nápravu je možné zaslať elektronickou poštou na e-mail .... alebo poštou na adresu zhotoviteľa. Pokiaľ zhotoviteľ na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov.
 4. Podmienky alternatívneho riešenia sporu upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.
 5. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom vnútra SR alebo Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).
 6. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenie sporov RSO, prevádzkovanou EÚ. Sťažnosť možno podať vyplnením online formulára na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Právo voľby spomedzi subjektov alternatívneho riešenia sporov má spotrebiteľ.
 7. Riešenia sporov niektorým zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa môže domáhať len spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 8. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na diaľku.
 9. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť v zákonom stanovených prípadoch, napríklad ak vyčíslená hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur alebo ak podá spotrebiteľ návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty na vyjadrenie k žiadosti.
 10. Alternatívne riešenie sporov je v zásade bezplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa žiadať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 eur.
 11. Subjekt alternatívneho riešenia sporov postupuje pri alternatívnom riešení sporu tak, aby bol spor čo najrýchlejšie vyriešený, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného a neprimeraného zaťažovania strán sporu a iných osôb; ak je to možné, pri komunikácii využíva najmä telefonický kontakt a elektronické prostriedky.
 12. Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný o každom predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne informovať strany sporu spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty.
 13. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.

Článok XIII

Zodpovednosť predávajúceho za vady a reklamačné podmienky

 1. Zodpovednosť predávajúceho za vady a podmienky uplatnenia a vybavenia reklamácie sa riadia príslušnými ustanoveniami reklamačného poriadku prijatého zhotoviteľom a zverejnenom na web stránke www.koverta.sk.

Článok XIV

Autorské práva

 1. Vlastníkom týchto web stránok a všetkého obsahu, ktorý sa na nej nachádza, je zhotoviteľ, pričom tento je chránený na základe zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov.
 2. Každé použitie obsahu, najmä vytvorenie rozmnoženiny, jeho verejné rozširovanie, spracovanie, preklad a adaptácia, verejné vystavenie, vykonanie alebo prenos, je bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa ako autora zakázané.
 3. Obsah zverejnený na web stránkach je voľne prístupný pre návštevníkov, ktorí ho môžu použiť výhradne na súkromné účely v súlade s týmito obchodnými podmienkami. Každé použitie zverejneného obsahu, najmä vytvorenie rozmnoženiny, jeho verejné rozširovanie, spracovanie, preklad a adaptácia, verejné vystavenie, vykonanie alebo prenos, si vyžaduje súhlas prevádzkovateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa je použitie diela na iné ako vymedzené účely zakázané.

Článok XV

Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje objednávateľ spracúva zhotoviteľ v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“).
 2. Podmienky spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom sú špecifikované na tejto web stránke v sekcii Ochrana osobných údajov.

Článok XVI

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na web stránke v deň odoslania objednávky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.
 3. Tieto obchodné podmienky sú vypracované advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre zhotoviteľa, pričom sú chránené v zmysle zákona 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.
 4. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.01.2020.