Reklamačný poriadok

Článok I

Úvodné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv.
 2. Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok zhotoviteľa a zmluvy o dielo uzatvorenej medzi zmluvnými stranami.
 3. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na produkt zhotovený zhotoviteľom:
  Obchodné meno: Venaco s. r. o.
  Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl. č. 27111/N
  Sídlo: J. C. Hronského 3427/6, Nitra 949 07
  IČO: 45 648 107
  Zast.: Roman Vendžúr, konateľ
  tel.č.: +421 948 482 266
  e-mail: roman.vendzur@koverta.sk
  (ďalej len "zhotoviteľ").
 4. Uzatvorením zmluvy o dielo objednávateľ prejavuje súhlas s obchodnými podmienkami a týmto reklamačným poriadkom.

Článok II

Zodpovednosť za vady

 1. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že zhotovený produkt je v zhode so zmluvou o dielo, najmä, že je bez vád. Zhodou so zmluvou o dielo sa rozumie, že zhotovený produkt má akosť a úžitkové vlastnosti uvádzané zhotoviteľom, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov ku dňu dodania a zodpovedá účelu, ktorý zhotoviteľ na použitie produktu uvádza alebo pre ktorý sa produkt obvykle používa.
 2. Právna úprava zodpovednosti zhotoviteľa za vady sa riadi § 646 a nasl. Obč. zák.
 3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má zhotovená vec pri prevzatí objednávateľom.
 4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov. Pri zhotovení stavby je záručná doba 3 roky. Vykonávací predpis môže ustanoviť, že pri niektorých častiach stavieb môže byť záručná doba kratšia, najmenej však osemnásť mesiacov.
 5. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia veci. Ak objednávateľ prevzal vec až po dni, do ktorého mal povinnosť ju prevziať, plynie záručná doba už odo dňa, keď mal túto povinnosť.
 6. Záručným listom je doklad o kúpe – faktúra, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list.
 7. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:
  • mechanickým poškodením veci,
  • používaním veci v podmienkach ktoré neodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia,
  • neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o vec,
  • nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami,
  • prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

Článok III

Uplatnenie reklamácie

 1. Objednávateľ môže uplatniť reklamáciu jednou z nasledovných možností:
  • vyplnením reklamačného formulára, ktorý sa nachádza na webovej stránke www.koverta.sk, a jeho zaslaním poštou na adresu sídla zhotoviteľa alebo elektronickou poštou na adresu obchod@koverta.sk,
  • spísaním reklamácie a zaslaním poštou na adresu sídla zhotoviteľa alebo elektronickou poštou.
 2. Pri uplatnení reklamácie objednávateľ zašle na vyššie uvedenú adresu spolu s oznámením o reklamácii aj doklad o zaplatení ceny za dielo.
 3. Zhotoviteľ uvedie v reklamačnom formulári nasledujúce údaje:
  • identifikácia objednávateľa,
  • číslo elektronickej objednávky,
  • popis produktu, ktorý si objednávateľ žiada opraviť/vrátiť/vymeniť,
  • názov a číslo bankového účtu a kód banky,
  • dátum a podpis objednávateľa.
 4. Po prijatí reklamácie si zmluvné strany dohodnú termín obhliadky a prípadnej demontáži veci zhotoviteľom.

Článok IV

Nároky z uplatnenej reklamácie

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, je objednávateľ oprávnený požadovať bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu bez zbytočného odkladu.
 2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla podľa objednávky riadne užívať ako vec bez vady, má objednávateľ právo na zrušenie zmluvy. To isté právo mu prislúcha pri odstrániteľných vadách, ak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže vec riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu veci podľa objednávky, má objednávateľ právo na primeranú zľavu.
 3. Práva zo zodpovednosti za vady sa musia uplatniť u zhotoviteľa v záručnej dobe; inak práva zaniknú. Čas od uplatnenia práva zo záruky až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta. Zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a čase jej trvania.
 4. Nároky z reklamácie uplatnenej objednávateľom, ktorý nie je spotrebiteľom, sa riadia podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Článok V

Vybavenie reklamácie spotrebiteľa

 1. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, zhotoviteľ je povinný potvrdenie o prijatí (uplatnení) reklamácie doručiť objednávateľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 2. Zhotoviteľ je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 3. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže zhotoviteľ vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa podľa odseku 9.
 4. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a zhotoviteľ ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša zhotoviteľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť zhotoviteľa za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Zhotoviteľ je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 5. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.
 6. Zhotoviteľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 7. Spotrebiteľ má právo na úhradu nákladov (najmä poštovného), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady a boli vynaložené skutočne a účelne.
 8. Vybavenie reklamácie objednávateľa, ktorý nie je spotrebiteľom, sa riadia podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Článok IV

Záverečné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok je vypracovaný advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre prevádzkovateľa tejto web stránky, pričom je chránený v zmysle zákona 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.
 2. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.1.2020.